بررسی روش های تبلیغ جشنواره با استفاده از ظرفیت فضای مجازی در اختیار هنرمندان تایپوگراف، همکاری و تعامل با دانشگاه هنراسلامی تبریز، برگزاری نمایشگاه آثار تایپوگراف های برتر کشور در حاشیه جشنواره و ارتباط با هنرمندان  بخش تایپوگرافی و تشویق برای حضور در جشنواره از مهم ترین موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

استاد مجید محمدنژاد و علی جواهر داوران بخش تایپوگرافی دومین جشنواره ملی آئین ها آواها و نماها در این جلسه حضور داشتند.